Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi

EUROFIN™ - ES finansējuma piesaiste

08.02.2018. 10.00-15.00
Nāc un uzzini par savām iespējām piesaistīt papildus finansējumu sava uzņēmuma vai organizācijas attīstībai un izaugsmei!
Cenā iekļauts: vienas personas dalība Ekspertu dienā; izdales materiāli, apliecība un kafijas pauzes; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku).
18.01.2018. - 25.01.2018. 9.00-17.00
Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.
Cenā iekļauts: piekļuve E-klubam 1 gadu; vienas personas dalība Praktiskās projektu vadības kursā (3 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
2 dienas, 9.00-17.00
Apstiprinātu projektu prasmīga vadīšana no finansējuma piešķiršanas līdz gala atskaišu iesniegšanai, ievērojot ES un LR normatīvo aktu prasības.
Cenā iekļauts: piekļuve E-klubam 1 gadu; vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kursa beigās saņemot kompetences apliecinošu apliecību; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
Apmācību programma, kas paredzēta speciāli HORIZON 2020 finansējuma programmas pretendentiem – uzņēmējiem, ražotājiem, IT nozarei, zinātnes un medicīnas jomu pārstāvjiem.
Cenā iekļauta piekļuve E-klubam 1 gadu vienai personai; vienas personas dalība apmācību kursā par HORIZON 2020 ar kafijas pauzēm, izdales materiāli, kursa beigās kompetences apliecinoša apliecība.
Platforma uzņēmumu un organizāciju izaugsmei, kapacitātes stiprināšanai un inovāciju ieviešanai ar ES finansējuma piesaisti.
Cenā iekļauts: piekļuve E-klubam 1 gadu ar neierobežotu ekspertu atbalstu tiešsaistē; ES fondu un citu finanšu instrumentu piesaistes novērtēšanas anketa; reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.

Mini MBA School - Apmācības augstākā līmeņa vadītājiem

Izcila iespēja augstākā līmeņa vadītājiem ātri, intensīvi un koncentrēti apgūt tradicionālās augstskolu MBA programmas esenci. Iegūstot nepieciešamās zināšanas, sasniedzamas augstākās biznesa virsotnes!
Cenā iekļauts: piekļuve E-klubam 1 gadu vienai personai; vienas personas dalība apmācību programmā Mini MBA (10 dienas, 80 akadēmiskās stundas) ar kafijas pauzēm, izdales materiāli, Stīvena Silbigera grāmata „The Ten Day MBA” angļu valodā, kursa beigās kompetences apliecinoša apliecība, dalība Mini MBA School Absolventu klubā.

ELEM3NTI™ - Apmācības vidējā līmeņa vadītājiem

1 diena, 9.00 – 17.00
Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.00 – 17.00
Kurss paredzēts vidēja līmeņa uzņēmumu vadītājiem, kas vēlas uzlabot savu un savu padoto darba efektivitāti un celt uzņēmuma peļņu, ietaupot naudu un laiku, attīstīt iemaņas stresa un tā cēloņu atpazīšanā, stresa mazināšanā ar pašregulācijas paņēmieniem, kas palīdzēs uzturēt optimālo pieļaujamo stresa līmeni darba efektivitātes celšanai.
Cena: ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Apmācību sistēmas ELEM3NTI™ ietvaros tās dalībnieku zināšanu apguve notiek vairākos posmos 9 mēnešu garumā, lai veidotu noturīgas, ikdienā pielietojamas prasmes vadības jomā.
Cena: 111,00 EUR x 9 IZCILI kursi = 999,00 EUR + PVN
9.00 – 17.00
Finanšu kontroles mērķis un nepieciešamība organizācijā. Risku identificēšana un to nozīmība.
Cena: 124,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
1 diena, 9.00 – 17.00
Dalība šajā kursā Jums palīdzēs izprast Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu piemērošanu, kā arī iegūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.
Cena: 120,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
07.02.2018. 9.00 – 17.00
Izcils un motivēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma sapnis, tomēr uzņēmumu vadība arvien biežāk sastopas ar situācijām, kad standarta ierastie nemateriālās motivācijas paņēmieni vairs nedarbojas.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
9.00 – 17.00
Personāla vadība - viena no veiksmīga biznesa vadības galvenajām sastāvdaļām.
Cena: 126,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
09.01.2018. 9.00 – 17.00
Interaktīvs treniņ-kurss, kas palīdzēs pilnveidot prasmes publiski runāt un uzstāties, lai spētu uzrunāt savu klausītāju, noturētu viņa uzmanību un galu galā arī pārliecinātu.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 127,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Vadības apmācības

3 dienas, 10.00 -14.00
Biznesa analītika ir spēja no datiem un statistikas izlobīt vajadzīgo informāciju lēmumu pieņemšanai (saistībā ar patērētāju vēlmēm, jaunu produkta izveidi, veiksmīgiem mārketinga pasākumiem u.t.t.), kas varētu vainagoties uzņēmuma peļņā un produktivitātes celšanā.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
3 dienas, 19., 26.01. un 02.02.2018., 10.00 - 14.00
Apgūstot kursu, Jūs iegūsiet zināšanas, kā ģenerēt biznesa idejas, kā sastādīt biznesa plānu, kā pozicionēt uzņēmuma piedāvājumu, kā plānot finanšu plūsmas, kā vadīt riskus u.c.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
20.02.2018. 10.00 - 16.00
Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
1 diena, 30.01.2018. 9.00 - 17.00
Ieguvumi: jūsu spēja nedefinētu pārmaiņu impulsus pārtulkot stratēģiskos un taktiskos pārmaiņu soļos, un, izmantojot iekšējos uzņēmuma resursus, maksimāli efektīvi novadīt pārmaiņu procesu līdz sākotnēji uzstādītajam mērķim.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, 10:00 - 15:00
Kursa mērķis ir mainīt darbinieku domāšanas veidu un rast idejas klientu apmierinātības celšanai, darba vienkāršošanai, laika patēriņa īsināšanai, darbinieku apmierinātības paaugstināšanai.
1 diena, 16.01.2018., 10.00 - 14.00
Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra dalībnieki pratīs pārraudzīt sabiedriskās attiecības vadības līmenī, mijiedarbību, noteikt mērķus un uzdevumus, kontrolēt to izpildi.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mērķis: dot iespēju iegūt vai atsvaidzināt zināšanas un saņemt praktiski izmantojamu informāciju par dokumentiem un to noformēšanu: jaunumi, biežāk sastopamās problēmās un tipisko kļūdu analīze.
Cena: 90,00 EUR + PVN Komplektā izdevīgāk!
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība. IZVĒLOTIES SEMINĀRU KOMPLEKTU: "Dokumentēšanas pamatlikumi augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem" + "Elektroniskie dokumenti un paraksti" + "Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē" = 270 EUR + PVN vietā tikai 200 EUR + PVN!
Semināra mēķauditorija – organizāciju, kuras darbojas atšķirīgās valstīs pārstāvji, kuri vēlas iegūt salīdzinošu pārskatu par dokumentēšanas principiem un reglamentējumu dažādās ekonomiskajās sistēmās.
Cena: 90,00 EUR + PVN Komplektā izdevīgāk!
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība. IZVĒLOTIES SEMINĀRU KOMPLEKTU: "Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē" + "Elektroniskie dokumenti un paraksti" + "Dokumentēšanas pamatlikumi augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem" = 270 EUR + PVN vietā tikai 200 EUR + PVN!
Semināra mērķis: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām.
Cena: 90,00 EUR + PVN Komplektā izdevīgāk!
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība. IZVĒLOTIES SEMINĀRU KOMPLEKTU: "Elektroniskie dokumenti un paraksti" + "Dokumentēšanas pamatlikumi augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem" + "Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē" = 270 EUR + PVN vietā tikai 200 EUR + PVN!
1 diena, 13.02.2018. 10.00 - 16.00
Globālā informācijas gūzma, straujas pārmaiņas, augstas prasības mūsdienās darba pasaulē, intelektuālā un emocionālā slodze, saspringta atmosfēra un nepietiekošs atbalsts darbavietā var izraisīt stresu un nopietni ietekmēt garīgo un fizisko darbinieka veselību.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Uzņēmējdarbības juridisko pamatu zināšana un izpratne nepieciešama dibinot jaunu uzņēmumu vai veicot saimniecisko darbību jebkurā jomā, lai uzņēmums spētu darboties un attīstīties mūsdienu mainīgajos apstākļos, būtu konkurētspējīgs un pelnošs.
Cena: 150,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts un kafijas pauzes.
Cena: 70,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, kafijas pauzes, jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Pārdošana un klientu serviss

6 dienas, 18.01.2018. - 08.02.2018., 10.00 - 14.00
Šis gadsimts ir atnācis ar jaunām tehnoloģijām un jaunām iespējām informācijas telpā. Pircēji ir kļuvuši mobili un ļoti izvēlīgi. Kā uzrunāt un sasniegt savus potenciālos klientus un kā pasniegt savu produktu/pakalpojumu tā, lai klients to pamana?
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursos, kafijas pauzes, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Mūsdienās internets un interneta sociālā vide ir neatņemama katra uzņēmuma attīstības daļa. Vairs nepietiek ar to, ka piedāvājam lielisku produktu. Izmantojot internetu un jaunākās tehnoloģijas, uzņēmums un tā produkts ir jātuvina patērētājam.
Cena: 121,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
Ikviens, kura ikdienas darbs ir saistīts ar profesionālu klientu apkalpošanu, ir aicināts pilnviedot savas klientu apkalpošanā nepieciešamās iemaņas.
Cena: 170,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Semināra mērķis ir sniegt vadītājiem un uzņēmuma speciālistiem aktuālāko informāciju par klientu lojalitātes veidošanu un stiprināšanu, kā arī ieskatu par nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmuma lojalitātes sistēmas izveidei.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļaut: 1 mācību diena, kafijas pauzes, apjomīgi mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Praktisks kurss, kurā tiek stāstīts par Baltijas tirgū pārbaudītām pārdošanas stratēģijām un tirgzinības algoritmiem.
Cena: 135,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu iegūtās zināšanas apliecinoša apliecība.
Es ticu, ka, lai kur Tu ietu, Tevi visur pavada attiecības - ģimene, draugi, bērni, darbinieki, kolēģi, klienti... Arī vienatnē iekšējā balss turpina risināt attiecības ar sevi. Šai iekšējai balsij ir sava valoda, un šī valoda ir NLP.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, izdales materiāli, kafijas pauzes, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
1 diena, 09.02.2018., 10.00 - 14.00
Mūsdienu lietišķo saziņu uzņēmumā nav iespējams iedomāties bez sociālo tīklu izmantošanas - kā veiksmīgas, tā neveiksmīgas. Kas padara komunikāciju sociālajos tīklos pozitīvu, efektīvu un veiksmīgu, bet kas - tieši pretēji - negatīvu, neefektīvu un neveiksmīgu?
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Personiskā pilnveide

2 dienas, 16. un 23. janvārī no plkst. 9.00 - 17.00
Ieguvumi: jūsu spēja brīvi izvēlēties atbilstošāko vizuālā palīglīdzekļa formu un tā izpausmi savas uzstāšanās tematikai, un veikt maksimāli efektīvu informācijas "piegādi".
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mērķis ir apgūt iemaņas konflikta situācijas izpratnē un risināšanā, izstrādājot sev piemērotāko un efektīvāko uzvedības modeli šādās situācijās.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, apjomīgi mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Mērķauditorija ir cilvēki, kuriem ir svarīgi būt pārliecinātiem - kuru darbs saistīts ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, atbildību, citu cilvēku vadīšanu, lēmumu pieņemšanu, uzstāšanos auditorijas priekšā.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
6 nodarbības, 19:00 – 21:00
Vīns ir cilvēces un īpaši Eiropas civilizācijas kultūras neatņemama sastāvdaļa. Vīns tiek uzskatīts par vecāko pasaules dzērienu. Jau aptuveni 3000 gadu vecos sengrieķu rakstos ir iespējams atrast pamācības, kā pareizi pagatavot vīnu.
Cena: 238,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts 6 nodarbību mācību kurss, mācību materiāli, 6 veidu vīnu degustēšana un pieskaņota uzkodu plate katrā nodarbībā. VIENAS NODARBĪBAS CENA: 55 EUR (ieskaitot PVN)

Karstākie piedāvājumi

Plāno, attīsti, investē GUDRI!

Piesakies kādam no "LatConsul" piedāvātajiem Biznesu veicinošajiem kursiem/semināriem un saņem atlaidi PVN apjomā -21%*! Sniedz ieguldījumu savas biznesa idejas attīstībā un gūsti pozitīvu lādiņu izaugsmei!