Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi

EUROFIN™ - ES finansējuma piesaiste

Mūsu pieredzējušie konsultanti ES fondu apguvē palīdzēs uzņēmējam īstenot biznesa idejas – piesaistīt maksimālo līdzfinansējumu un dos iespēju paplašināt darbības sfēru, iegūt jaunu pieredzi.
Cena: Vienas konsultācijas cena: 100 EUR + PVN
Konsultācijas paredzētas HORIZON 2020 finansējuma programmas pretendentiem – uzņēmējiem, ražotājiem, IT nozarei, zinātnes un medicīnas jomu pārstāvjiem.
Cena: Vienas konsultācijas cena: 100 EUR + PVN
3 dienas, 13., 18. un 20. decembrī, 9.30-16.30
Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (3 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kompetences apliecinoša apliecība kursa beigās; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
2 dienas, 9.00-17.00
Apstiprinātu projektu prasmīga vadīšana no finansējuma piešķiršanas līdz gala atskaišu iesniegšanai, ievērojot ES un LR normatīvo aktu prasības.
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursā (2 mācību dienas) ar kafijas pauzēm, kursa beigās saņemot kompetences apliecinošu apliecību; izdales materiāli ar ekspertu prezentācijām; individuāla eksperta konsultācija (iepriekš vienojoties par tikšanās laiku); reģistrēšana starptautiskās projektu datu bāzēs.
18. janvārī, 10.00 - 14.00
Nāc un uzzini par savām iespējām piesaistīt papildus finansējumu sava uzņēmuma vai organizācijas attīstībai un izaugsmei!
Cena: 40,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā; izdales materiāli, apliecība un kafijas pauze.

Mini MBA School - Apmācības augstākā līmeņa vadītājiem

07.03.2019. - 09.05.2019., 9.30 - 17.00
Izcila iespēja augstākā līmeņa vadītājiem ātri, intensīvi un koncentrēti apgūt tradicionālās augstskolu MBA programmas esenci. Iegūstot nepieciešamās zināšanas, sasniedzamas augstākās biznesa virsotnes!
Cenā iekļauts: vienas personas dalība apmācību programmā Mini MBA (10 dienas, 80 akadēmiskās stundas) ar kafijas pauzēm, izdales materiāli, Stīvena Silbigera grāmata „The Ten Day MBA” angļu valodā, kursa beigās kompetences apliecinoša apliecība, dalība Mini MBA School Absolventu klubā.

ELEM3NTI™ - Apmācības vidējā līmeņa vadītājiem

20.03.2019., 9.30 – 16.30
Dokumentu noformēšanas un pārvaldības akcenti, strādājot starptautiskā vidē.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
06.02.2019., 9.30 – 16.30
Kurss paredzēts vidējā līmeņa vadītājiem, kas vēlas uzlabot savu un savu padoto darba efektivitāti un celt uzņēmuma peļņu, ietaupot naudu un laiku, attīstīt iemaņas stresa un tā cēloņu atpazīšanā, stresa mazināšanā ar pašregulācijas paņēmieniem, kas palīdzēs uzturēt optimālo pieļaujamo stresa līmeni darba efektivitātes celšanai.
Cena: ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
15.01.2019. - 03.04.2019., 09.30 - 16.30
Apmācību sistēmas ELEM3NTI™ ietvaros tās dalībnieku zināšanu apguve notiek vairākos posmos 9 nedēļu garumā, lai veidotu noturīgas, ikdienā pielietojamas prasmes vadības jomā.
Cena: 111,00 EUR x 9 IZCILI kursi = 999,00 EUR + PVN
03.04.2019., 9.30 – 16.30
Finanšu kontroles mērķis un nepieciešamība organizācijā. Risku identificēšana un to nozīmība.
Cena: 124,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
13.02.2019., 9.30 – 16.30
Kursa saturs tiek veidots, apvienojot teoriju un praktiskus uzdevumus.
Cena: 165,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
27.03.2019., 9.30 – 16.30
Dalība šajā kursā Jums palīdzēs izprast Fizisko personu datu aizsardzības likuma normu piemērošanu, kā arī iegūt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.
Cena: 120,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
20.02.2019., 9.30 – 16.30
Izcils un motivēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma sapnis, tomēr uzņēmumu vadība arvien biežāk sastopas ar situācijām, kad standarta ierastie nemateriālās motivācijas paņēmieni vairs nedarbojas.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
27.02.2019., 9.30 – 16.30
Personāla vadība - viena no veiksmīga biznesa vadības galvenajām sastāvdaļām.
Cena: 126,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
15.01.2019., 9.30 – 16.30
Interaktīvs treniņ-kurss, kas palīdzēs pilnveidot prasmes publiski runāt un uzstāties, lai spētu uzrunāt savu klausītāju, noturētu viņa uzmanību un galu galā arī pārliecinātu.
Cena: 200,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Cena: 127,00 EUR + PVN ELEM3NTI sistēmā: 111,00 EUR + PVN
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Apmācības nozaru uzņēmumiem

Apmācību dalībnieku ieguvumi: izpratne par APQP galvenajiem elementiem, plānošanu un norisi; izpratne par ražošanas atļaujas saņemšanas procedūru atbilstoši AIAG vadlīnijām; prasme izstrādāt procesa FMEA.

Vadības apmācības

3 dienas, 10.00 -14.00
Mārketingam svarīgo faktoru noteikšana ar MS Excel programmu un datu vizualizācija.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
5., 12. un 19. oktobris, 10.00 - 14.00
Apgūstot kursu, Jūs iegūsiet zināšanas, kā ģenerēt biznesa idejas, kā sastādīt biznesa plānu, kā pozicionēt uzņēmuma piedāvājumu, kā plānot finanšu plūsmas, vadīt riskus u.c.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Laika vadība jebkurā nozarē un dzīves jomā palīdz cilvēkam paveikt vairāk: mācībās, darbā, ģimenes rūpēs, pašattīstībā utt. Pie tradicionāliem laika vadības paņēmieniem mūsdienās klāt ir nākuši digitālie instrumenti, kas sola celt cilvēka produktivitāti jaunos augstumos.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Ieguvumi: jūsu spēja nedefinētu pārmaiņu impulsus pārtulkot stratēģiskos un taktiskos pārmaiņu soļos, un, izmantojot iekšējos uzņēmuma resursus, maksimāli efektīvi novadīt pārmaiņu procesu līdz sākotnēji uzstādītajam mērķim.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
2 dienas, 10:00 - 15:00
Kursa mērķis ir mainīt darbinieku domāšanas veidu un rast idejas klientu apmierinātības celšanai, darba vienkāršošanai, laika patēriņa īsināšanai, darbinieku apmierinātības paaugstināšanai.
25.01.2019., 10.00 - 14.00
Semināra mērķis: dot iespēju saņemt praktiski izmantojamu informāciju par 2018. gadā notikušajām izmaiņām dokumentēšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par dažādiem dokumentēšanas aspektiem.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
10.00 - 14.00 vai 17.00 - 21.00
Biznesa plāna nozīme ir nenovērtējama. Tas ir ieguvums jebkuram uzņēmējam gan komercdarbības uzsākšanai, gan attīstībai un jaunu ideju ieviešanai praksē. Biznesa plāns ļauj izvērtēt jebkuras idejas dzīvotspēju, noteikt riskus, formulēt ieceres un definēt plānus to sasniegšanai.
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra dalībnieki pratīs pārraudzīt sabiedriskās attiecības vadības līmenī, mijiedarbību, noteikt mērķus un uzdevumus, kontrolēt to izpildi.
Tajā iekļauts: vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
19.12.2018., 10.00 - 14.00
Semināra mērķis: sniegt informāciju par aktuālo – grozījumiem Darba likumā (stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī) un kā tie iespaido pastāvošās darba tiesiskās attiecības.
Cena: 60,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti izdales materiāli, apliecība, kas apstiprina Jūsu dalību seminārā, kā arī kafijas pauzes.
Semināra mērķis: dot iespēju iegūt vai atsvaidzināt zināšanas un saņemt praktiski izmantojamu informāciju par dokumentiem un to noformēšanu: jaunumi, biežāk sastopamās problēmās un tipisko kļūdu analīze.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mēķauditorija – organizāciju, kuras darbojas atšķirīgās valstīs pārstāvji, kuri vēlas iegūt salīdzinošu pārskatu par dokumentēšanas principiem un reglamentējumu dažādās ekonomiskajās sistēmās.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Semināra mērķis: vienkāršā un saprotamā veidā sniegt ikvienam dokumentēšanā iesaistītajam praktiski izmantojamu informāciju par e-parakstu un e-dokumentu izmantošanas priekšrocībām.
Cena: 55,00 EUR + PVN
Cenā iekļauta vienas personas dalība seminārā, kafijas pauze, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Seminārā iegūsiet praktiskas iemaņas personāla atlasē, izvēloties atbilstošās atlases metodes un piemērotāko intervēšanas veidu.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Globālā informācijas gūzma, straujas pārmaiņas, augstas prasības mūsdienās darba pasaulē, intelektuālā un emocionālā slodze, saspringta atmosfēra un nepietiekošs atbalsts darbavietā var izraisīt stresu un nopietni ietekmēt garīgo un fizisko darbinieka veselību.
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Uzņēmējdarbības juridisko pamatu zināšana un izpratne nepieciešama dibinot jaunu uzņēmumu vai veicot saimniecisko darbību jebkurā jomā, lai uzņēmums spētu darboties un attīstīties mūsdienu mainīgajos apstākļos, būtu konkurētspējīgs un pelnošs.
Cena: 150,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts un kafijas pauzes.
Cena: 70,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, apjomīgi mācību materiāli, kafijas pauzes, jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Pārdošana un klientu serviss

6 dienas, 22.01.2019. - 07.02.2019., 10.00 - 14.00
Šis gadsimts ir atnācis ar jaunām tehnoloģijām un jaunām iespējām informācijas telpā. Pircēji ir kļuvuši mobili un ļoti izvēlīgi. Kā uzrunāt un sasniegt savus potenciālos klientus un kā pasniegt savu produktu/pakalpojumu tā, lai klients to pamana?
Cenā iekļauts: vienas personas dalība kursos, kafijas pauzes, izdales materiāli un Jūsu kompetences apstiprinoša apliecība.
Mūsdienās internets un interneta sociālā vide ir neatņemama katra uzņēmuma attīstības daļa. Vairs nepietiek ar to, ka piedāvājam lielisku produktu. Izmantojot internetu un jaunākās tehnoloģijas, uzņēmums un tā produkts ir jātuvina patērētājam.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
Ikviens, kura ikdienas darbs ir saistīts ar profesionālu klientu apkalpošanu, ir aicināts pilnviedot savas klientu apkalpošanā nepieciešamās iemaņas.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Kursa mērķis: pilnveidot sarunu vadīšanas prasmes sarežģītās situācijās klientu apkalpošanā valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Semināra mērķis ir sniegt vadītājiem un uzņēmuma speciālistiem aktuālāko informāciju par klientu lojalitātes veidošanu un stiprināšanu, kā arī ieskatu par nepieciešamajiem pasākumiem uzņēmuma lojalitātes sistēmas izveidei.
Cena: 100,00 EUR + PVN
Cenā iekļaut: 1 mācību diena, kafijas pauzes, apjomīgi mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
Praktisks kurss, kurā tiek stāstīts par Baltijas tirgū pārbaudītām pārdošanas stratēģijām un tirgzinības algoritmiem.
Cena: 135,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu iegūtās zināšanas apliecinoša apliecība.
Es ticu, ka, lai kur Tu ietu, Tevi visur pavada attiecības - ģimene, draugi, bērni, darbinieki, kolēģi, klienti... Arī vienatnē iekšējā balss turpina risināt attiecības ar sevi. Šai iekšējai balsij ir sava valoda, un šī valoda ir NLP.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, izdales materiāli, kafijas pauzes, Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
1 diena, 10.00 - 14.00
Mūsdienu lietišķo saziņu uzņēmumā nav iespējams iedomāties bez sociālo tīklu izmantošanas - kā veiksmīgas, tā neveiksmīgas. Kas padara komunikāciju sociālajos tīklos pozitīvu, efektīvu un veiksmīgu, bet kas - tieši pretēji - negatīvu, neefektīvu un neveiksmīgu?
Cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.

Personiskā pilnveide

1 diena, 10.00 - 15.00
Mērķis ir apgūt iemaņas konflikta situācijas izpratnē un risināšanā, izstrādājot sev piemērotāko un efektīvāko uzvedības modeli šādās situācijās.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
05.12.2018., 13.30 - 16.30
Piedāvājam Jums 3 stundu garu tikšanos ar Mārtiņu Dauguli, kurā būs iespēja izveidot svētku uzrunu, papildināt to ar niansēm un elementiem, kuri nepieciešami, lai uzruna būtu spēcīga un iedvesmojoša.
Cena: 64,00 EUR + PVN
Cenā iekļauti: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafija, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
16.01.2019., 10.00 - 13.00
Ceļš uz pirmo lapu Google ar kvalitatīviem rakstiem - pamācība soli pa solim.
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafijas pauze, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.)
05.12.2018., 10.00 - 13.00
Rīta rosmē uzstāšanās prasmēs kopā ar Mārtiņu Dauguli 3 stundu programmā Jūs apgūsiet jaunākās un šobrīd aktuālās uzstāšanās prasmju novitātes.
Cena: 64,00 EUR + PVN
Cenā iekļauts: 3 stundu mācību programma, mācību materiāli, kafija, Jūsu iegūtās zināšanas apliecinošs sertifikāts.
Mērķauditorija ir cilvēki, kuriem ir svarīgi būt pārliecinātiem - kuru darbs saistīts ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, atbildību, citu cilvēku vadīšanu, lēmumu pieņemšanu, uzstāšanos auditorijas priekšā.
Cenā iekļauti: 1 mācību diena, kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinošs sertifikāts.
2 dienas, 22. un 29. janvārī, no plkst. 9.30 - 16.30
Ieguvumi: jūsu spēja brīvi izvēlēties atbilstošāko vizuālā palīglīdzekļa formu un tā izpausmi savas uzstāšanās tematikai, un veikt maksimāli efektīvu informācijas "piegādi".
Cenā iekļautas kafijas pauzes, mācību materiāli un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
Mācību mērķis: sniegt zināšanas profesionālās izdegšanas profilaksei, apzinoties iespējamos stresa cēloņus un novēršanas iespējas.
Cenā iekļauts: 1 mācību diena, mācību materiāli, kafijas pauzes un Jūsu zināšanas apstiprinoša apliecība.
6 nodarbības, 19:00 – 21:00
Vīns ir cilvēces un īpaši Eiropas civilizācijas kultūras neatņemama sastāvdaļa. Vīns tiek uzskatīts par vecāko pasaules dzērienu. Jau aptuveni 3000 gadu vecos sengrieķu rakstos ir iespējams atrast pamācības, kā pareizi pagatavot vīnu.
Cenā iekļauts 6 nodarbību mācību kurss, mācību materiāli, 6 veidu vīnu degustēšana un pieskaņota uzkodu plate katrā nodarbībā. VIENAS NODARBĪBAS CENA: 55 EUR (ieskaitot PVN)

Karstākie piedāvājumi

Kurss "ES finansēto projektu izstrāde - soli pa solim"

Kursa laikā iegūsiet zināšanas par pieejamiem Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, konkurētspējas paaugstināšanai, sociālās jomas attīstībai, zinātnei un pētniecībai, kā arī jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei.